Produktkvalitet, returer och garantier

1.  Säljaren garanterar köparen att de sålda varorna överensstämmer med avtalsvillkoren och att varorna vid tidpunkten för avtalets ingående är fria från dolda fel som säljaren känner till och som skulle kunna förhindra att varorna används för sitt avsedda ändamål.
2.  Säljaren är inte ansvarig för fel som beror på att köparen bryter mot reglerna för användning eller lagring av varorna eller på tredje parts fel eller force majeure.
3.  Köparen ska inspektera Varornas förpackning, kvantitet, kvalitet, sort och sammansättning inom 14 (fjorton) dagar efter leverans av Varorna. Om köparen inte lämnar in en reklamation till säljaren inom den fastställda tidsfristen anses varan ha levererats i korrekt förpackning och vara i överensstämmelse med avtalsvillkoren när det gäller kvantitet, kvalitet, sortiment och utrustning. Om avvikelser eller fel upptäcks inom tidsfristen ska köparen omedelbart informera säljaren.
4.  Köparen har rätt att ersätta de köpta varorna med liknande varor med andra mått, form, färg, design eller perfektion inom fjorton dagar efter leveransen. Om det uppstår en prisskillnad vid utbytet av varor måste köparen betala de omräknade priserna till säljaren. Tid och plats för utbyte av varorna avtalas med säljaren.
5.  Om säljaren inte har varor som lämpar sig för utbyte har köparen rätt att återlämna varorna till säljaren och återfå det pris som betalats för dem genom att meddela detta skriftligen i förväg. Köparens krav på ersättning är tillgodosett om varorna inte har använts, inte har skadats, inte har förlorat sina konsumentegenskaper eller sitt kommersiella utseende och köparen har bevis för att han har köpt varorna av säljaren. Varorna måste returneras till säljaren omedelbart, dock senast 14 dagar från dagen för meddelandet om återkallelse. Köparen måste stå för de direkta kostnaderna (porto, kurir osv.) för att returnera varan till säljaren. Alla pengar som betalats enligt ett annullerat kontrakt måste återbetalas till köparen inom 14 dagar. efter att säljaren har tagit emot och bedömt den returnerade produkten. Pengarna återbetalas på samma sätt som köparen betalade, om inget annat avtalats.
6.  En köpare till vilken varor av bristfällig kvalitet har sålts har rätt att kräva, enligt eget val:
6.1.  att säljaren inom rimlig tid kostnadsfritt reparerar defekterna i varan eller ersätter köparen för kostnaden för att reparera defekterna, om de kan repareras;
6.2.  att de varor som beskrivs i avtalet enligt typ ersätts med varor av motsvarande kvalitet, såvida bristerna inte är små eller beror på köparens fel;
6.3.  minska inköpspriset i enlighet med detta;
6.4.  häva avtalet och kräva att säljaren återbetalar det betalda priset om försäljningen av en produkt av dålig kvalitet är ett väsentligt avtalsbrott. Köparen har inte rätt att kräva att avtalet hävs om felet är obetydligt. Om köparen häver avtalet på grund av varans bristfälliga kvalitet ska säljaren omedelbart, dock senast 14 (fjorton) dagar efter det att varan återlämnats, återbetala det betalda priset. Om endast en del av varorna returneras återbetalas inte leveranskostnaderna.
7.  När du returnerar varor måste följande villkor vara uppfyllda:
7.1.  Den returnerade produkten måste vara i sin ursprungliga, rena förpackning med originaletiketter, skyddspåsar och samma tillbehör som när den såldes.
7.2.  Köparen måste returnera produkten oskadad och oanvänd (utom i de fall då en defekt produkt returneras).
7.3.  Produkten får inte ha förlorat sitt kommersiella utseende (oskadad etikett, avtagbar skyddsfilm etc., utom i de fall då en defekt produkt returneras). Förändringar av förpackningens utseende som är nödvändiga för att kontrollera de mottagna varorna anses inte vara väsentliga förändringar av varornas utseende.
7.4.  Den returnerade produkten måste vara i samma skick som köparen fick den. Samtidigt måste alla gåvor som du fått för produkten returneras.
8.  Efter att ha tagit emot varorna och bedömt deras kvalitet fastställer säljaren deras värde. Köparen är ansvarig för varans värdeminskning på grund av åtgärder som inte är nödvändiga för att fastställa varans art, egenskaper och prestanda. T. y. Säljaren har rätt att ensidigt minska det belopp som ska återbetalas till köparen i proportion till den ovannämnda minskningen av varornas värde.
9.  Säljaren har rätt att inte ta emot varor som returneras av köparen om köparen har brutit mot sin skyldighet att följa de villkor som gäller för de varor som ska returneras. Köparen åtar sig att ersätta säljaren för eventuella förluster i detta avseende och inga pengar kommer att återbetalas till köparen.
10.  Varor byts eller returneras i företagets lokaler eller på annan plats och på det sätt som överenskommits med köparen.
11.  Konsumenttvister mellan säljaren och köparen ska lösas i god tro på de adresser och kommunikationsmedel som anges i kontaktuppgifterna. 

Varukorg