Sekretess och allmänna regler

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
1.1 I dessa regler för köp och försäljning i webbutiken (nedan ”reglerna”) definieras Säljaren ( natures.fi ) och Köparen (fysisk eller juridisk person) som köper varor från webbutiken (nedan ”webbutiken”). Natures.fi, leverans- och returförfarandet, parternas ansvar och andra villkor för köp av varor.
1.2. Köpare – en fysisk eller juridisk person som har rätt att ingå transaktioner i eget namn i enlighet med finsk lag, och vederbörligen bemyndigade företrädare för sådana personer. Genom att acceptera dessa regler bekräftar köparen att han/hon har rätt att köpa varor från denna webbutik.
1.3. Köparen måste läsa reglerna innan han/hon använder sig av denna webbutiks tjänster och bekräfta att han/hon accepterar dem i samband med varje beställning. Säljaren tar ingen risk eller ansvar och är ovillkorligen befriad om köparen inte har läst reglerna, även om han eller hon har fått möjlighet att göra det.
1.4. Dessa regler, tillsammans med den beställning som bekräftats av köparen, blir ett köpeavtal mellan köparen och säljaren, vilket är ett juridiskt dokument som är bindande för båda parter. Avtalet anses ha ingåtts när köparen gör en beställning av varorna i webbutiken och bekräftar den efter att ha läst villkoren.
1.5. Enligt detta avtal förbinder sig säljaren att leverera varorna till köparen med äganderätt, och köparen förbinder sig att ta emot varorna och betala det överenskomna priset.
1.6. Säljaren har rätt att när som helst ändra, ändra eller komplettera reglerna med hänsyn till de krav som anges i bestämmelserna. Köparens beställning omfattas av de regler som gäller vid tidpunkten för beställningen.
1.7. Om köparen inte accepterar den nya versionen av reglerna, deras tillägg och ändringar har han/hon rätt att vägra dem, förutsatt att han/hon förlorar rätten att använda nätbutikens tjänster.

2. PRODUKTER
2.1. De varor som säljs i webbutiken är nya, om inget annat anges. Varupriserna är uttryckta i euro inklusive moms. Leveranspriset beräknas när beställningen skapas och anges på en separat rad.
2.2. Säljaren förbinder sig att sälja produkter som uppfyller kraven i de finska bestämmelserna. Varorna säljs i kompletta uppsättningar av hög kvalitet, lämpliga för ändamålet, korrekt förpackade och märkta.
2.3. Säljaren ser till att de tekniska specifikationerna, fotografierna och annan relevant information om varorna tillhandahålls så exakt som möjligt i webbutiken, men garanterar inte att varornas färg, form eller kvalitet motsvarar köparens förväntningar.
2.4. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra informationen när som helst utan föregående meddelande.
2.5. Alla varor som finns i webbutiken är tillgängliga om inte annat uttryckligen anges.
2.6. Om de beställda varorna inte längre finns och inte längre kan beställas från leverantörerna, informeras köparen omedelbart via e-post eller på annat sätt och beställningen av varorna i fråga annulleras.
2.7. Innan köparen använder varorna ska han/hon läsa bruksanvisningen och använda varorna endast i enlighet med det förfarande och de villkor som anges i bruksanvisningen och i enlighet med andra säkerhetskrav.

3. INKÖP AV VAROR
3.1. När köparen har valt de varor som han eller hon vill köpa online, valt betalnings- och leveransmetod, läst dessa regler och bekräftat dem i rätt fält, bekräftar han eller hon beställningen.
3.2. Köparen kan välja att hämta de beställda varorna på den plats som säljaren anger eller leverera dem med budfirma, om detta anges på betalningssidan. Produkter från en enda beställning kan endast skickas till en adress.
3.3. När köparens beställning har mottagits och utan begränsningar för de varor som anges i beställningen bekräftar säljaren beställningen genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som köparen har angett. E-postadress.
3.4. När köparen har fått orderbekräftelsen till den angivna e-postadressen. e-postadress, kan beställningen inte längre avbrytas, såvida inte parterna uttryckligen har kommit överens om att avbryta eller ändra beställningen.
3.5. Varorna levereras eller skickas först när beställningen har betalats i sin helhet.

4. POLICY FÖR UPPGIFTSSKYDD
4.1. För att kunna använda webbutiken måste köparen lämna de uppgifter som krävs för att beställningen ska kunna utföras korrekt. Den juridiska personen ska ange företagets namn (juridisk person), registreringsnummer och/eller momsregistreringsnummer, telefonnummer och e-postadress. Postadress, leveransadress och, i förekommande fall, mottagarens namn. Köparens fysiska person måste lämna sina personuppgifter: förnamn, efternamn, telefonnummer, e-postadress. postadress och leveransadress. Köparen kan alltid lämna denna information när han eller hon gör en beställning eller genom att registrera sig i webbutiken.
4.2. Skyddet av köparens personuppgifter regleras av den finska lagen om rättsligt skydd av personuppgifter och annan tillämplig lagstiftning.
4.3. Genom att bekräfta dessa regler i samband med beställningen godkänner köparen att den information som han/hon lämnar behandlas i denna webbutik i syfte att analysera säljarens verksamhet och direktmarknadsföring. Köparen godkänner också att alla e-postmeddelanden som köparen skickar och som är nödvändiga för att beställa varorna skickas till e-postadressen och/eller telefonnumret.
4.4. Köparens personuppgifter används för att identifiera köparen vid försäljning och leverans av varor, upprättande av bokföringshandlingar, återbetalning av överbetalningar och/eller pengar för varor som returnerats av köparen, hantering av skulder och uppfyllande av andra skyldigheter som följer av försäljningsavtalet.
4.5. De personuppgifter som köparen lämnar används uteslutande av säljaren och dess samarbetspartners med vilka säljaren samarbetar för att hantera webbutiken och leverera varor. Säljaren förbinder sig att inte lämna ut köparens personuppgifter till tredje part, med undantag för de angivna partnerna eller i de fall som krävs enligt Republiken Litauens lagstiftning.
4.6. Uppgifterna lagras för direktmarknadsföring i 2 (två) år från den sista gången köparen har varit i kontakt med e-handelssystemet. När personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de behandlas eller när den lagstadgade lagringsperioden löper ut förstörs de på ett säkert sätt.

5. SLUTBESTÄMMELSER.
5.1. Om Säljarens webbutik innehåller länkar till andra företags, institutioners, organisationers eller individers webbplatser är Säljaren inte ansvarig för deras verksamhet eller för den information som tillhandahålls på webbplatserna, och han upprätthåller eller kontrollerar inte dessa webbplatser.
5.2. Säljaren är inte ansvarig för förlust av vinst, förlust av affärsverksamhet, störningar eller förlust av affärsmöjligheter för köparen.
5.3. Säljaren ska inte vara ansvarig för någon underlåtenhet eller försening i utförandet av sina skyldigheter enligt kontraktet eller avtalet om underlåtenheten eller förseningen orsakas av handlingar eller händelser utanför säljarens kontroll. Om det av skäl som säljaren inte kan råda över inträffar en händelse som påverkar det korrekta utförandet av säljarens skyldigheter enligt avtalet, ska säljaren omedelbart underrätta köparen, och utförandet av sina skyldigheter enligt avtalet ska avbrytas och återupptas. Om händelser utanför säljarens kontroll påverkar leveransen av varorna till köparen ska säljaren komma överens om ett nytt leveransdatum efter det att händelsen utanför säljarens kontroll har upphört.
5.4. Säljaren måste skicka alla meddelanden och på annat sätt kontakta köparen på den e-postadress eller det telefonnummer som anges i beställningsformuläret.
5.5. Köparen skickar alla andra meddelanden och kontaktar säljaren på annat sätt i e-handelsavdelningen.
5.6. Dessa regler har utarbetats i enlighet med finsk lag och alla frågor som uppstår i samband med dem regleras av finsk lag.
5.7. I händelse av skada ska den felande parten ersätta den andra parten för den direkta skadan i enlighet med och på grundval av det förfarande som föreskrivs i finsk lag.
5.8. På grund av omständigheter utanför säljarens kontroll (force majeure) och andra betydande omständigheter kan säljaren tillfälligt avbryta eller avsluta driften av webbutiken utan föregående meddelande till köparen.

Varukorg